Zgłoszenie serwisowe

Imię i nazwisko/Firma-nr NIP
Adres zamieszkania / siedziby
Telefon kontaktowy
Adres email
Adres miejsca wykonania usługi
Typ / model urządzenia
Numer fabryczny
Rodzaj zamawianej usługi
Opis zgłoszenia serwisowego

W przypadku wykonania naprawy nie podlegającej gwarancji, zapoznałem się z cennikiem usług serwisowych dostępnym na stronie internetowej www.grasant.pl, pod adresem (kliknij w link obok) : przyjmuję go do wiadomości, akceptuję stawki tam zawarte i zobowiązuję się do uregulowania należności wynikającej z podjętych czynności serwisowych - upoważniam P.U.H. Grasant do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. na potrzeby realizacji niniejszego Zgłoszenia przez PUH Grasant oraz podmioty z nim współpracujące. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy będzie PUH Grasant. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; znam swoje prawa w zakresie danych osobowych wynikające z przywołanej wyżej ustawy, w tym prawo wglądu do swoich danych i ich poprawianie.

UWAGA:

  • potwierdzeniem wysłania zgłoszenia serwisowego jest otrzymanie jego kopii na Państwa adres e-mail wpisany w formularzu
  • formularz zostanie wysłany dopiero po potwierdzeniu informacji o zapoznaniu się z cennikiem usług serwisowych