Pompy ciepła gruntowe

Odwierty

W przypadku wykonywania odwiertów przez inne firmy niż za naszym pośrednictwem, odpowiedzialność Grasant Artur Panas zaczyna się od zakresu wykonywanego przez nas.

Zalecam zatem, aby dolne źródło w postaci kolektora pionowego było wykonane :

 • zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wskazanymi w opracowaniu, które konsultowałem : https://portpc.pl/produkt/wytyczne-port-pc-czesc-1-ksiazka/
 • sondy – gwintowane, typ TURBO, polecane przeze mnie produkty to :
 • odległości pomiędzy poszczególnymi odwiertami wynosiła co najmniej 8% ich głębokości,
 • wypełnienie sond :
  • ciecze powinny być tłoczone jako gotowy roztwór tj. wcześniej przygotowany / zmieszany i odgazowany przed napełnieniem sond – napełnienie układu koncentratem i późniejsze uzupełnianie wodą jest wadą wykonawczą,
  • glikol propylenowy o temperaturze krystalizacji (-15 st.C),
  • glikol etylenowy o temperaturze krystalizacji (-15 st.C),
  • w swoim składzie powinny zawierać inhibitory korozji i środki przeciw pienieniu i starzeniu,
  • alkohol skażony – wyłącznie po spełnieniu warunków ustawowych tj. m.innymi sporządzeniu operatu pożarowego, wykonaniu pomieszczenia i urządzeń w kotłowni w zabezpieczeniu przeciw-wybuchowym (ATEX) itd.,
 • wypełnienie odwiertu :
  • żwirowanie – najczęściej stosowane rozwiazanie w rejonie Wielkopolski,
  • termocement – okazjonalnie stosowane rozwiazanie w rejonie Wielkopolski,
 • doprowadzenie poziomów do miejsca montażu pompy ciepła :
  • głębokość prowadzenia dla Wielkopolski = 120 cm poniżej docelowego poziomu terenu,
  • ułożenie taśmy sygnalizacyjnej,
  • przejścia przez przegrody budowlane – w rurach osłonowych,
  • w budynku i poza obrysem budynku zalecam stosowanie rur polietylenowych (PE) – rury polipropylenowe (PP) tylko w nielicznych przypadkach są odporne udarowo i niewiele z nich posiada dopuszczenie do stosowania w temperaturach ujemnych,
 • instalacja hydrauliczna napełniona, oczyszczona z elementów poprodukcyjnych i montażowych, z przeprowadzoną pozytywną próbą szczelności i skutecznie odpowietrzona,
 • zakończenie rur w pomieszczeniu technicznym :
  • zawory odcinające z półśrubunkiem,
  • część ruchoma od strony pompy ciepła,
  • wysokość zaworów od docelowego poziomu posadzki = 0,5m
 • izolacja cieplna i osłonowa rur dolnego źródła na odcinku ich prowadzenia w budynku,
 • w przypadku kilku odwiertów zastosowanie :
  • studni rozdzielczej (w gruncie),
  • szafki rozdzielczej (na ścianie),
  • koniecznie z regulatorami przepływu (rotametrami) i zaworami odcinającymi,
  • rekomendowany materiał – polietylen,
 • w przypadku dwóch odwiertów i łączenia ich bez rozdzielacza – połączenie za pośrednictwem trójnika na środku pomiędzy tymi odwiertami,
 • sporządzenie dokumentacji geologicznej przed-wykonawczej i po-wykonawczej,
 • wszystkie sondy w zakresie jednej instalacji powinny mieć taką samą / zbliżoną długość – wykonanie zasadniczo różnych długości odwiertów w ramach jednej instalacji może skutkować nieprawidłową pracą całego układu (ciecz płynie tam gdzie jej łatwiej / gdzie ma mniejsze opory przepływu, a więc krótszą sondą, co może prowadzić do tego, że dłuższe nie będą prawidłowo lub w ogóle eksploatowane)
 • sporządzenie dokumentacji fotograficznej z prowadzonych prac :
  • początku i końca sondy – na profesjonalnych sondach są naniesione co 1 metr cechy wskazujące ich długość, pozwalają zatem odczytać głębokość ich zapuszczenia do gruntu (nie ma potrzeby przeprowadzania badania inną metodą / weryfikowania wykonawcy czy wykonał usługę zgodnie z umową)
  • głowicy sondy,
  • manometrów wskazujących ciśnienie przy próbie szczelności,
  • lokalizacji poszczególnych sond,
  • miejsc przejścia w gruncie z pionu w poziom (gięcia rur lub montażu kolan),
  • miejsc połączeń / przedłużania rur / podłączenia do trójników lub studni czy rozdzielacza,
  • etykiety cieczy wypełniającej rury dolnego źródła,
  • głębokości wykopu dla odcinków poziomych – z wykorzystaniem miary wstęgowej / łaty geodezyjnej itp.,
  • przejść przez fundamenty / ściany itp.,

Elektryczne

Do zasilania pompy ciepła i jej sterowania potrzebujemy:

 • zasilanie pompy ciepła = przewód 5 x 4mm kw,
 • bezpiecznik o zwłoce C, 20A,,
 • gniazdo 32A z wyłącznikiem, – gniazdo powinno być zamontowane w takim miejscu, aby był do niego swobodny dostęp obsługowy / wyłączenie awaryjne,
 • „pogodówka” = przewód 2 x 1 mm kw najlepiej od strony północnej, na wysokości około 1,80m od docelowego poziomu gruntu, luz montażowy na ścianie około 0,5m,
 • kabel komputerowy (dla pomp ciepła serii „F”) – skrętka, do komunikacji z internetem, zakończona wtyczką (gniazdo jest w pompie ciepła).
 • Pompy ciepła serii „S” łączą się z internetem przez WI-FI.
 • zabezpieczenie z czujnikiem asymetrii faz – zgodnie z wytycznymi NIBE – załącznik poniżej,
 • podlicznik energii elektrycznej,
 • wskaźnik obecności fazy,

Elementy opcjonalne:

 • gniazdo 1. fazowe – dla stacji zmiękczającej.
 • gniazdo 1 fazowe – dla odkurzacza centralnego
 • gniazdo 1 fazowe – dla rekuperatora lub FLM
 • przewód 2 x 1 mm kw w „korytarzu” jako czujnik / wskaźnik temperatury wewnętrznej = jeden na parterze i drugi na piętrze,

Szczegółowe instrukcje serwisowe / wymiary urządzeń / dane techniczne / elektryczne / hydrauliczne dostępne są pod poniższymi linkami:

Hydrauliczne

Pompa ciepła ze zbiornikiem wewnętrznym

 1. Rury instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji wody ciepłej – doprowadzone w miejsce gdzie będzie stała pompa ciepła, wyprowadzone 30 cm ponad pompę ciepła, w osi podejść, zgodnie z wymiarami podanymi / rozstawem widocznym na schemacie w instrukcji obsługi.
 2. Rury instalacji wody grzewczej (CO) – doprowadzone w miejsce gdzie będzie stała pompa ciepła, wyprowadzone 30 cm ponad pompę ciepła, w osi podejść, zgodnie z wymiarami podanymi / rozstawem widocznym na schemacie w instrukcji obsługi.
 3. Wszystkie rury, zakończone zaworem odcinającym z pół-śrubunkiem (część ruchoma / gwintowana od zewnątrz), w osi podejść przyłączy, pompa cyrkulacji ciepłej wody użytkowej zamontowana hydraulicznie w obiegu instalacji cyrkulacji – podłączenie elektryczne nie jest konieczne (będzie wykonane w czasie montażu pompy ciepła).
 4. Grupy bezpieczeństwa:
  w przypadku zlecenia nam wykonania tego zakresu – przygotowane podejście dla instalacji kanalizacyjnej,
  w przypadku wykonania samodzielnie wymagamy:
  – grupy bezpieczeństwa centralnego ogrzewania,
  – grupy bezpieczeństwa wody użytkowej.
 5. Projektowane parametry pracy instalacji grzewczych :
  – ogrzewanie podłogowe = 35 st.C /28 st. C
  – ogrzewanie grzejnikowe = 55 st.C /45 st. C
 6. Instalacje wodne (CO i CWU) wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną – izolacje rur zgodne z normą (Zalącznik nr 2 do Rozporządzenia nr 75).
 7. Prawidłowo wykonane ogrzewanie podłogowe zawiera co najmniej :
  – rozdzielacze ogrzewania podłogowego z rotametrami,
  – sposób wykonania całej instalacji zgodny z instrukcją montażu danego producenta systemu ogrzewania podłogowego np. PURMOKISAN , WAVIN , TECE 
  – zrównoważenie hydrauliczne / regulację przepływów zgodne z projektem ogrzewania podłogowego (o ile wykonano instalację zgodnie z tym projektem tj. zgadza się długość rur w każdej pętli i ilość pętli podłączonych do danego rozdzielacza) lub powykonawczo przy wykorzystaniu termometru wielokanałowego czy np. kamery termowizyjnej,
  – w przypadku zastosowania siłowników // termostatów miejscowych (regulacja miejscowa dla każdego pomieszczenia) firma wykonująca instalację ogrzewczą winna zaprojektować i wykonać tak instalację OP, aby zapewnić wymagane dla pompy ciepła pojemność wodną układu (25 litrów wody na 1 kW mocy grzewczej)  i przepływ np. poprzez zastosowanie odpowiedniej ilości rur czy zbiornika buforowego układu C.O. (w funkcji sprzęgła hydraulicznego i magazynu wody (zładu)) – koszty wykonania tego zakresu w przypadku realizacji przez inną firmę nie są zawarte w naszej cenie montażu pompy ciepła,
  – rozdziału na poszczególne kondygnacje // główne obiegi grzewcze jednej kondygnacji – z wykonaniem (zamontowaniem)  grup pompowych i/lub układów mieszających z własnym sterowaniem czy bezpośrednich (o ile nie jest to objęte umową z naszą firmą),
 8. Przed montażem pompy ciepła / przed pierwszym uruchomieniem instalacja ogrzewcza powinna być:
  – napełniona wodą lub glikolem (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego),
  – skutecznie odpowietrzona,
  – poddana próbie ciśnieniowej z pozytywnym wynikiem.

UWAGA: Jeżeli instalacja ogrzewania podłogowego / grzejnikowego wykonywana przez inną firmę (poza naszym zakresem prac objętych umową) nie będzie skutecznie odpowietrzona i z tego powodu wymagane będzie przedłużenie czasu pierwszego uruchomienia (bez względu na czas potrzebny na tę czynność ale nie dłużej niż 8h), to koszt podjęcia czynności za każdy dzień wynosi ryczałtowo 2.500 zł netto + 23% VAT + koszty dojazdu zgodne z naszym cennikiem serwisowym.

Proszę zatem zobligować / dopilnować Państwa instalatora wykonującego instalację ogrzewania podłogowego/grzejnikowego, aby swoją pracę zrealizował rzetelnie i zgodnie ze sztuką.

Regulacja przepływów / równoważenie hydrauliczne należą do obowiązków firmy wykonującej instalację ogrzewania podłogowego / grzejnikowego – czynności te nie są objęte „pierwszym uruchomieniem pompy ciepła” i docelowo wykonuje się w okresie grzewczym / w trakcie eksploatacji – regulacja ma wpływ na koszty pracy pompy ciepła i komfort mieszkania.

Szczegółowe dane techniczne dostępne są pod linkami:

Pompa ciepła ze zbiornikiem zewnętrznym

 1. rury instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji wody ciepłej – doprowadzone w miejsce gdzie będzie stał zbiornik ciepłej wody użytkowej, wyprowadzone w osi podejść, zgodnie z wymiarami podanymi / rozstawem widocznym na schemacie w instrukcji obsługi konkretnego zbiornika,
 2. podłączenie zbiornika zewnętrznego realizowane jest przez firmę wykonującą instalację zimnej / ciepłej wody użytkowej,
 3. rury instalacji wody grzewczej (CO) – doprowadzone w miejsce gdzie będzie stała pompa ciepła, wyprowadzone 30cm ponad pompę ciepła, w osi podejść, zgodnie z wymiarami podanymi / rozstawem widocznym na schemacie w instrukcji obsługi pompy ciepła
 4. wszystkie rury, zakończone zaworem odcinającym z pół-śrubunkiem (część ruchoma / gwintowana od zewnątrz), w osi podejść przyłączy pompy ciepła i zbiornika,
 5. pompa cyrkulacji ciepłej wody użytkowej zamontowana hydraulicznie w obiegu instalacji cyrkulacji – podłączenie elektryczne nie jest konieczne (będzie wykonane przez nas w czasie montażu pompy ciepła),
 6. grupy bezpieczeństwa :
  1. w przypadku zlecenia nam wykonania tego zakresu – przygotowane podejście dla instalacji kanalizacyjnej,
  2. w przypadku wykonania samodzielnie wymagamy zamontowania :
   1. grupy bezpieczeństwa centralnego ogrzewania,
   2. grupy bezpieczeństwa wody użytkowej,
  1. Projektowane parametry pracy instalacji grzewczych :
   – ogrzewanie podłogowe = 35 st.C /28 st. C
   – ogrzewanie grzejnikowe = 55 st.C /45 st. C
  2. Instalacje wodne (CO i CWU) wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną – izolacje rur zgodne z normą (Zalącznik nr 2 do Rozporządzenia nr 75).
  3. Prawidłowo wykonane ogrzewanie podłogowe zawiera co najmniej :
   – rozdzielacze ogrzewania podłogowego z rotametrami,
   – sposób wykonania całej instalacji zgodny z instrukcją montażu danego producenta systemu ogrzewania podłogowego np. PURMOKISAN , WAVIN , TECE 
   – zrównoważenie hydrauliczne / regulację przepływów zgodne z projektem ogrzewania podłogowego (o ile wykonano instalację zgodnie z tym projektem tj. zgadza się długość rur w każdej pętli i ilość pętli podłączonych do danego rozdzielacza) lub powykonawczo przy wykorzystaniu termometru wielokanałowego czy np. kamery termowizyjnej,
   – w przypadku zastosowania siłowników // termostatów miejscowych (regulacja miejscowa dla każdego pomieszczenia) firma wykonująca instalację ogrzewczą winna zaprojektować i wykonać tak instalację OP, aby zapewnić wymagane dla pompy ciepła pojemność wodną układu (25 litrów wody na 1 kW mocy grzewczej)  i przepływ np. poprzez zastosowanie odpowiedniej ilości rur czy zbiornika buforowego układu C.O. (w funkcji sprzęgła hydraulicznego i magazynu wody (zładu)) – koszty wykonania tego zakresu w przypadku realizacji przez inną firmę nie są zawarte w naszej cenie montażu pompy ciepła,
   – rozdziału na poszczególne kondygnacje // główne obiegi grzewcze jednej kondygnacji – z wykonaniem (zamontowaniem)  grup pompowych i/lub układów mieszających z własnym sterowaniem czy bezpośrednich (o ile nie jest to objęte umową z naszą firmą),
  4. Przed montażem pompy ciepła / przed pierwszym uruchomieniem instalacja ogrzewcza powinna być:
   – napełniona wodą lub glikolem (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego),
   – skutecznie odpowietrzona,
   – poddana próbie ciśnieniowej z pozytywnym wynikiem.
 7. UWAGA: Jeżeli instalacja ogrzewania podłogowego / grzejnikowego wykonywana przez inną firmę (poza naszym zakresem prac objętych umową) nie będzie skutecznie odpowietrzona i z tego powodu wymagane będzie przedłużenie czasu pierwszego uruchomienia (bez względu na czas potrzebny na tę czynność ale nie dłużej niż 8h), to koszt podjęcia czynności za każdy dzień wynosi ryczałtowo 2.500 zł netto + 23% VAT + koszty dojazdu zgodne z naszym cennikiem serwisowym.

Szczegółowe dane techniczne pomp ciepła dostępne są pod linkami:

Szczegółowe dane techniczne najczęściej stosowanych zbiorników dostępne pod linkami niżej. Jeżeli na liście nie ma Twojego zbiornika – napisz do nas : biuro@grasant.pl