Ekspertyzy

Ekspertyza wad wykonawczych

Oferujemy zakres usług specjalistycznych polegających na weryfikacji poprawności wykonania prac instalacyjnych związanych z montażem pomp ciepła i instalacji grzewczych tj. zgodności :

  • sposobu wykonania z umową zawartą między stronami,
  • ze sztuką budowlaną,
  • przepisami prawa,
  • racjonalnością,

Poprawianie po innych

W ramach świadczonych usług oferujemy wykonawstwo – modernizacje  wadliwie wykonanych instalacji ogrzewczych z pompami ciepła tj. doprowadzenie do stanu zgodnego z zasadami sztuki budowlanej .

Prywatne

Świadczę usługi dla szerokiego grona odbiorców – firm wykonawczych, inwestorów budynków jednorodzinnych jak i obiektów przemysłowych, projektantów, architektów, urzędów miast i gmin, itp.

Instytucje

Świadczę usługi dla sądów, prokuratorów, policji, straży pożarnej i innych organów uprawnionych z mocy prawa do zasięgania opinii biegłych sądowych.

Zakres usług

  • opiniowanie wadliwie wykonanych instalacji z pompami ciepła,
  • weryfikacja poprawności doboru systemu rozwiązań,
  • wykonywanie bilansów / analiz ekonomiki w stosowaniu pomp ciepła i instalacji towarzyszących,
  • przygotowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla odbiorców instytucjonalnych np. na potrzeby przetargów,
  • techniczna / merytoryczna ocena ofert złożonych w przetargach prywatnych, gminnych, innych.

 

W zakresie obsługi formalno-prawnej dotyczącej szeroko rozumianych instalacji z pompami ciepła od 2009 roku współpracuję z radcą prawnym:

Kancelaria Radcy Prawnego
Grzegorz Hańczewski
ul. Słowackiego 18/7a i 8
60-823 Poznań
tel./fax. +48 61 662 80 95
kancelaria@hanczewski.com.pl
www.hanczewski.com.pl

Opinie

Uwagi dotyczące wydawania opinii w sporze między stronami.

 

Szanowni Państwo,

Działam wyłącznie w granicach prawa, w sposób transparentny. Pozostaję obojętny dla stron sporu, bez względu na osobę / organ zlecający / finansujący moją pracę. Nie ma zatem żadnej możliwości sporządzenia opinii innej niż obiektywna. Biegłym sądowym się bywa, a nie jest. Biegłym sądowym zostaje się po wydaniu postanowienia o powołaniu przez organ do tego uprawniony – nie ma zatem możliwości wydania prywatnej opinii jako biegły sądowy. Używanie tytułu „biegły sądowy” poza konkretną sprawą, prowadzoną przed organem do tego umocowanym – jest nieetyczne. Uprzejmie proszę zatem, aby nie zwracać się do mnie w takim przedmiocie, warunkując przygotowanie opinii „z pieczątką biegły sądowy”. Przy realizacji zlecenia prywatnego nie ma żadnej możliwości wydania opinii jako „biegły sądowy”.

Koszty wykonania ekspertyzy dla odbiorcy indywidualnego (konsumenta) – w przypadku domów jednorodzinnych o mocy grzewczej źródła ciepła do ok. 8 kW dla gruntowych pomp ciepła i ok. 16 kW dla powietrznych pomp ciepła.
Nie jest konieczne wykonanie wszystkich Etapów, jeżeli nie zajdzie taka konieczność – decyzja podejmowana jest przez zainteresowanego w zależności od wstępnych ustaleń.

nazwa

uwagi

cena jednostkowa netto (należy doliczyć   podatek VAT w zależności od stawki (8% lub 23%))

j.m.

ETAP 1

– analiza dokumentacji (umowa, e-maile, opis sytuacji, zdjęcia stanu aktualnego i z procesu budowy domu)

od

1 500,00 zł

kpl.

– wydanie prostej opinii w ograniczonym / uproszczonym / podstawowym zakresie – wskazanie czy wada istnieje a jeżeli tak, to w jakim obszarze
– konsultacje z przedstawicielem klienta (radcą prawnym / adwokatem)

w zakresie kwestii technicznych // strategii prowadzenia sporu // praktyki sądowej

0,00 zł

kpl.

ETAP 2

– oględziny miejsca wykonania instalacji bez prac odkrywkowych – wyłącznie z natury

od

1 500,00 zł

kpl.

– oględziny z wykonaniem prac odkrywkowych – kucie ścian / posadzek, prace ziemne itp.

po wcześniejszym uzgodnieniu i w ogóle zasadności prowadzenia

wg. osobnego kosztorysu

– dojazd (przejazd na odcinku siedziba – klient – siedziba)

stana na styczeń 2022 rok – obowiązuje do czasu istotnej zmiany ceny netto paliwa

1,50 zł

km

– ewentualny nocleg w hotelu

wg. kosztu faktycznego

– opłaty autostradowe

wg. kosztu faktycznego

– badanie instalacji elektrycznej zasilającej w punkcie poboru prądu przez pompę ciepła

od

1 000,00 zł

kpl.

– badanie przepływów cieczy – górne źródło / dolne źródło,

od

1 000,00 zł

kpl.

– wydanie opinii pisemnej

od

2 500,00 zł

kpl.

– wydanie opinii uzupełniającej na wniosek strony

od

1 000,00 zł

kpl.

ETAP 3

w przypadku pomp ciepła gruntowych – badanie wielkości / długości kolektora pionowego

do uzgodnienia w zależności od zakresu prac/ warunków terenowych / ilości i jakości wymaganych prac do wykonania

STAWIENNICTWO W SĄDZIE

o ile spór nie zostanie rozstrzygnięty polubownie

– przed Sądem Okręgowym w Poznaniu – przesłuchanie za pośrednictwem elektronicznych środków audiowizualnych

0,00 zł

– przed Sądem Rejonowym w Środzie Wlkp. w ramach pomocy prawnej – udzielnie  odpowiedzi na pisemne pytania stron

0,00 zł

– osobiście przed sądem właściwym wg. miejsca sporu

stawiennictwo

1 000,00 zł

kpl.

dojazd

1,50 zł

km

opłaty autostradowe

wg. kosztu faktycznego

hotel

wg. kosztu faktycznego

DP